آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها

مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌ بیت علیها السلام

آموزش تجوید قرآن کریم

siftal
درس اول
آداب تلاوت قرآن کریم
دوره آموزش غیرحضوری تجوید قرآن کریم
siftal
درس دوم
تعریف علم تجوید و تلفظ صحیح حرکات کوتاه
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس سوم
تلفظ صحیح حرف واو و حاء
دوره آموزش غیرحضوری تجوید قرآن کریم
siftal
درس چهارم
تلفظ صحیح حرف عین و غین
دوره آموزش غیرحضوری تجوید قرآن کریم
siftal
درس پنجم
تلفظ صحیح حرف ثاء و ذال
دوره آموزش غیرحضوری تجوید قرآن کریم
siftal
درس ششم
تلفظ صحیح حرف طاء و ظاء
دوره آموزش غیرحضوری تجوید قرآن کریم
siftal
درس هفتم
تلفظ صحیح حرف صاد و ضاد و تمرین صحت قرائت نماز
دوره آموزش غیرحضوری تجوید قرآن کریم
siftal
درس هشتم
صفت استعلاء، اطباق و استفال
دوره آموزش غیرحضوری تجوید قرآن کریم
siftal
درس نهم
صفت لین، قلقله و غنّه
دوره آموزش غیرحضوری تجوید قرآن کریم
siftal
درس دهم
صفت تفخیم و ترقیق
دوره آموزش غیرحضوری تجوید قرآن کریم
siftal
درس یازدهم
تفخیم و ترقیق حرف راء و الف‌مدّی
دوره آموزش غیرحضوری تجوید قرآن کریم
siftal
درس دوازدهم
ادغام
دوره آموزش غیرحضوری تجوید قرآن کریم
siftal
درس سیزدهم
احکام نون ساکن و تنوین
دوره آموزش غیرحضوری تجوید قرآن کریم
siftal
درس چهاردهم
اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین
دوره آموزش غیرحضوری تجوید قرآن کریم
siftal
درس پانزدهم
اخفاء نون ساکن و تنوین
دوره آموزش غیرحضوری تجوید قرآن کریم
siftal
درس شانزدهم
احکام میم ساکن و تنوین
دوره آموزش غیرحضوری تجوید قرآن کریم
siftal
درس هفدهم
احکام مدّ و قصر
دوره آموزش غیرحضوری تجوید قرآن کریم
siftal
درس هجدهم
برخی نکات‌ مهم در قرائت قرآن کریم
دوره آموزش غیرحضوری تجوید قرآن کریم
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.