آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها

مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌ بیت علیها السلام

آموزش روخوانی قرآن کریم

siftal
درس اول
آشنایی با حروف
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس دوم
آشنایی با صداها (فتحه و الف مدّی)
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس سوم
آشنایی با صداها (کسره و یاء مدّی)
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس چهارم
آشنایی با صداها (ضمّه و واو مدّی)
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس پنجم
علامت سکون
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس ششم
علامت تشدید
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس هفتم
علامت مدّ
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس هشتم
علامت تنوین
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس نهم
حروف ناخوانا (بخش اول)
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس دهم
حروف ناخوانا (بخش دوم)
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس یازدهم
حروف ناخوانا (بخش سوم)
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس دوازدهم
حروف ناخوانا (بخش چهارم)
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس سیزدهم
حروف ناخوانا (بخش پنجم)
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس چهاردهم
حروف ناخوانا (بخش ششم)
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس پانزدهم
اشباع
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس شانزدهم
نحوه خواندن تنوین در کنار همزه وصل
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس هفدهم
نحوه خواندن از ابتدای همزه وصل
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس هجدهم
نحوه وقف بر کلمات
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
siftal
درس نوزدهم
علائم وقف
دوره آموزش غیرحضوری روخوانی قرآن کریم
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.