این دروه شامل سه بخش می باشد:

بخش اول :

فراگیران با استفاده از کتاب سه جلدی آموزش ترجمه ومفاهیم به همراه سی دی آموزشی در ۴۸ درس ، ترجمه ۱۲۰۰ واژه پر کاربرد قرآنی را می آموزند و پس از موفقیت در آزمون کتبی که به صورت تستی و تشریحی  گواهی نامه پایان دوره دریافت می نما یند.

 

بخش دوم :  

در این بخش فراگیر با استفاده از کتاب ۲ جلدی قرآن صاعد با معارف اهل بیت علیهم السلام  در بخش زیارات و دعاها و تعقیبات نماز  آشنا می شود  و مفاهیم آن را می آموزد و پس از موفقیت در آزمون پایانی گواهی نامه پایان دوره دریافت می نمایند.

 

بخش سوم:    

در این دوره فراگیر با استفاده از کتاب مصحف به همراه سی دی آموزشی کلمات جدید را فرا گرفته و پس از موفقیت در آزمون که به صورت تستی ،تشریحی برگزار می گردد  کواهی نامه پایان دوره دریافت می نماید .