کلاس های خواهران

ثبت نام دوره های معارفی واحد خواهران

  گروه معارف خواهران واحد معارف درترم زمستان درموضوعات زبر از خواهران متقاضی در دومقطع نوجوان وبزرگسال ثبت نام بعمل می آورد: تفسیر ترتیبی از ابتدای قرآن. شروع شده که دو.دوره. بااستاد فقیهی واستاد قاسمی دردونوبت صبح وعصر که هردو جزء۷ میباشند وجوددارد که دوره استاد فقیهی حضور آزادهم دارد هردودوره باعنایت به تفسیر المیزان…